logo

Program

 Wieloletni program

szkolenia sportowego o profilu pływanie.

 

 1152, 1224

 

Klasa 0

 

Program realizowany będzie poprzez Powszechną Naukę Pływania we wszystkich publicznych placówkach szkolnych z terenu Miasta Radomia w wymiarze 35 tygodni przy założeniu że uczestnicy uczęszczają na zajęcia 1 raz w tygodniu.

Cel: oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym nauka podstaw pływania tj. właściwa praca NN asymetryczna na plecach i piersiach, nauka właściwego oddychania oraz podstawy dokładanki w ułożeniu ciała na plecach i piersiach.

Po zakończeniu szkolenia zorganizowany zostanie cykl sprawdzianów ( w liczbie 2 ) na podstawie których zostanie stworzony ranking. Ranking ten będzie podstawą ubiegania się do klas usportowionych w trzech szkołach podstawowych na terenie Miasta Radomia PSP1, PSP3, PSP4.

Łączna liczba godzin: 35 godzin dydaktycznych rocznie.

Odpowiedzialność za szkolenie: Szkolny Związek Sportowy w Radomiu.

Koordynacja: Szkolny Związek Sportowy

Szkoleniowcy: Kadra instruktorska Szkolnego Związku Sportowego w Radomiu.

Finansowanie programu : Gmina Miasta Radomia.

  Oddziały Klas Sportowych

 I-III szkoły podstawowej

Program zakłada doskonalenie szkolenia wyselekcjonowanych najzdolniejszych dzieci z Programu Powszechnej Nauki Pływania w trzech placówkach szkolnych j.w.

Oddział Sportowy

 Klasa I Szkoły Podstawowej

Cel: Doskonalenie techniki sportowej pływania kraula A i kraula B oraz podstaw stylu klasycznego. Nauka skoku startowego ze słupka i z wody.

Założenia: Program będzie realizowany na trzech godzinach szkolnych na pływalni 3 godzinach wf jako zajęcia z podstawy programowej uzupełnionej o ćwiczenia specjalistyczne, jedną godzinę specjalizacji na Sali gimnastycznej danej placówki szkolnej i jedną godzinę na pływalni w ramach godzin Klubu sprawującego opiekę szkoleniową nad programem tj. MKS Wodnik Radom.

Godziny na pływalni 3x1 szkolne + 1 godzina treningowa popołudniowa MKS Wodnik Radom, 1 godzina specjalizacji na szkolnej sali gimnastycznej, 3 lekcje podstawy programowej wychowania fizycznego.

Łączna liczba godzin to:280 godzin dydaktycznych rocznie tj. 4 na pływalni i 4 na sali gimnastycznej przez okres 35 tygodni.

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzić będą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna trenerzy MKS WODIK oraz nauczyciele nauczania początkowego danej placówki szkolnej

Finansowanie programu: Gmina Miasta Radomia.

Realizacja programu szkoleniowego zakłada przystąpienie do członkowstwa w klubie koordynującym szkolenie w ramach umowy z Gminą Miasta Radomia i szkołami zainteresowanymi.

Oddział Sportowy

Klasa II Szkoły Podstawowej

Cel: Kontynuacja szkolenia w zakresie doskonalenia techniki sportowej poznanych stylów pływackich oraz nauka stylu motylkowego. Nauka nawrotów i doskonalenie skoków startowych do każdego stylu.

Założenia:

Zajęcia na pływalni odbywać się będą 3 razy tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w ramach zajęć szkolnych na pływalni, 1 raz w tygodniu na szkolnej Sali gimnastycznej jako specjalizacji pływackiej oraz 3 godzinach podstawy programowej wychowania fizycznego z elementami ukierunkowanymi na sport pływacki oraz jeden raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin dydaktycznych na pływalni w ramach godzin szkoleniowych Klubu sprawującego opiekę szkoleniową nad programem,.

Łączna liczba godzin w tygodniu to: 420 godzin dydaktycznych rocznie tj. 7 na pływalni, 4 na sali gimnastycznej przez okres 35 tygodni w roku.

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzić będą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna trenerzy MKS Wodnik, oraz nauczyciele nauczania początkowego danej placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomia.

Oddział Sportowy

Klasa III Szkoły Podstawowej

Cel: Doskonalenie techniki pływania każdym stylem pływackim, skoków i nawrotów do wszystkich stylów. Doskonalenie taktyki pływania na poszczególnych dystansach oraz wyścigach sztafetowych. Kształtowanie wytrzymałości tlenowej, szybkości pływania przy zachowaniu właściwej techniki. Przygotowanie do startu w pierwszych Ogólnopolskich Zawodach Pływackich ( Mistrzostwa Makroregionów) które stanowią tworzenie ogólnopolskiego rankingu w poszczególnych rocznikach 10, 11,12,13 lat.

Założenia: zajęcia realizowane będą przez okres 35 tygodni szkoleniowych w roku szkolnym 3 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne rano na godzinach szkolnych na pływalni, jednej godzinie specjalistycznej szkolnej godzinie na sali gimnastycznej , oraz 3 godzinach podstawy programowej z wychowania fizycznego z elementami ukierunkowanymi na pływanie, oraz plus 3 razy tygodniu po 2 godziny dydaktyczne w wodzie popołudniu na godzinach szkoleniowych MKS Wodnik Radom.

Łączna liczba godzin: 560 godzin dydaktycznych rocznie 35 tygodni – 12 godzin tygodniowo na pływalni ( 6 godzin porannych szkolnych i 6 godzin treningowych w klubie, 4 godziny na sali gimnastycznej w tym: 1 godzina specjalizacji na sali gimnastycznej i 3 godziny wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzić będą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna trenerzy MKS Wodnik, oraz nauczyciele nauczania początkowego danej placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomia

Oddziały Klas Sportowych

IV-VI szkoły podstawowej

Z 10 godzin szkolnych 6 realizowane będzie na pływalni (3 x po 2 godziny dydaktyczne), oraz 3 godziny wychowania fizycznego i jednej godziny ukierunkowanej na specjalizację pływacką na sali gimnastycznej. Realizowane będą treningi popołudniowe w ramach zajęć MKS Wodnik z częstotliwością zależną od wieku zawodników (wymiar podano poniżej).

Ponadto uzupełnieniem programu szkoleniowego jest obowiązkowy udział w zgrupowaniu sportowym /okres zimowych lub letnich wakacji/ w ramach realizacji programu klas sportowych o profilu pływanie.

Szkoleniem zostaną objęte wyselekcjonowane dzieci z trzech szkół podstawowych z których utworzona zostanie klasa sportowa czwarta sportowa o profilu pływanie.

 Oddział Sportowy

Klasa IV Szkoły Podstawowej

Cel: Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i zdrowia, doskonalenie stylowe, doskonalenie startów i nawrotów do każdego stylu. Kształtowanie wszechstronności pływackiej, wytrzymałości tlenowej specjalnej, koordynacji ruchowej i szybkości. Doskonalenie taktyki pływania na różnych dystansach. Przygotowanie do pierwszych ogólnopolskich zawodów pływackich.

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą odbywały się 3 razy w tygodniu w wodzie rano po 2 godziny dydaktyczne w ramach godzin szkolnych, 4 godzin wychowania fizycznego z elementami treningu pływackiego w ramach godzin szkolnych, oraz 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny na pływalni w ramach godzin klubowych.

Łączna liczba godzin: 630 godziny dydaktyczne rocznie tj. 35 tygodni – 14 godzin tygodniowo na pływalni ( 6 godzin porannych szkolnych i 8 godzin treningowych w klubie, 4 godziny na sali gimnastycznej,).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzić będą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomiu

 Oddział Sportowy

 Klasa V Szkoły Podstawowej

Cel: Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i zdrowia, doskonalenie stylowe, doskonalenie startów i nawrotów do każdego stylu. Kształtowanie wszechstronności pływackiej, wytrzymałości tlenowej, koordynacji ruchowej wytrzymałości tlenowej specjalnej, szybkości. Doskonalenie taktyki pływania na różnych dystansach. Przygotowanie do ogólnopolskich zawodów Drużynowych Mistrzostwa Makroregionów.

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą 3 razy w tygodniu w wodzie rano po 2 godziny w ramach godzin szkolnych, 4 godziny podstawy programowej wychowania fizycznego w ramach godzin szkolnych, 5x w tygodniu po 1,5 godziny na pływalni w ramach godzin klubowych.

Łączna liczba godzin: 700 godziny dydaktyczne rocznie tj. 35 tygodni – 16 godzin tygodniowo na pływalni ( 6 godzin porannych szkolnych i 10 godzin wieczornych Klubowych, 4 godziny na Sali gimnastycznej w tym: 1 godzina specjalizacji na sali gimnastycznej i 3 godziny wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomia

Oddział Sportowy

 Klasa VI Szkoły Podstawowej

Cel: Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i zdrowia, doskonalenie stylowe, doskonalenie startów i nawrotów do każdego stylu. Kształtowanie wszechstronności pływackiej, wytrzymałości tlenowej specjalnej, koordynacji ruchowej wytrzymałości specjalnej, szybkości, siły, mocy. Dalsze doskonalenie taktyki pływania na różnych dystansach. Przygotowanie do ogólnopolskich zawodów Drużynowych Mistrzostwa Makroregionów.

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą 3 razy w tygodniu w wodzie rano po 2 godziny w ramach godzin szkolnych, 6 x w tygodniu po 1,5 godziny na pływalni w ramach godzin klubowych, 4 godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego.

Łączna liczba godzin: 770 godziny dydaktyczne rocznie tj. 35 tygodni – 20 godzin tygodniowo na pływalni ( 6 godzin porannych, 12 godzin wieczornych Klubowych, 4 godziny na Sali gimnastycznej podstawy programowej z wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej placówki szkolnej

Finansowanie Gmina Miasta Radomia

Oddziały Klas Sportowych

I-III Gimnazjum

W tym etapie szkolenia następuje wzrost obciążeń treningowych i startowych. Następuje specjalizacja stylowa i dystansowa. Wzrasta intensywność pływania.

Cel podstawowy: stanowi tu osiągnięcie wyników maksymalnych w pogłębieniu specjalizacji i uzyskanie mistrzostwa sportowego w pływaniu. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków i metod treningowych. Ponad połowa ćwiczeń pływackich w fazie tego etapu wykonywana jest w formie treningu specjalistycznego.

Oddział Sportowy

 Klasa I Gimnazjum

Cel: Wprowadzenie specjalizacji stylowej i dystansowej, wzrost obciążeń treningowych wzrost intensywności pływania. Osiągnięcie mistrzostwa sportowego poprzez przygotowanie i starty w Mistrzostwach Polski juniorów. Doprowadzenie do perfekcji, techniki pływania w stylach w których nastąpiła specjalizacja, oraz taktyki na dystansach w których specjalizują się zawodnicy

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą 4 razy w tygodniu w wodzie rano po 1,5 godziny (w ramach godzin szkolnych 6 jednostek i 2 w ramach klubowych), 6 x w tygodniu po 2,15 godziny na pływalni w ramach godzin Klubowych, 2 godzin specjalizacji na lądzie i 2 godzin wychowania fizycznego w ramach godzin szkolnych.

Łączna liczba godzin: 1050 godziny dydaktyczne rocznie tj. 35 tygodni – 26 godzin tygodniowo na pływalni ( 8 godzin porannych w tym 6 szkolnych i 4 Klubowe, 18 godzin wieczornych Klubowych, 4 godziny na Sali gimnastycznej w tym: 2 godziny specjalizacji na sali gimnastycznej i 2 godziny wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomia

 Oddział Sportowy

 Klasa II Gimnazjum

Cel: Doskonalenie specjalizacji stylowej i dystansowej, wzrost obciążeń treningowych wzrost intensywności pływania. Cel podstawowy stanowi tu osiągnięcie wyników maksymalnych w pogłębieniu specjalizacji i uzyskanie mistrzostwa sportowego w pływaniu. Program zakłada maksymalne wykorzystanie środków i metod treningowych. Ponad połowa ćwiczeń pływackich w fazie tego etapu wykonywana jest w formie treningu specjalistycznego. Start w Mistrzostwach Polski Juniorów zdobycie medali z w/w imprezy.

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą 5 razy w tygodniu w wodzie rano po 1,5 godziny (w ramach godzin szkolnych 3x2dydaktyczne plus klubowych 2x2dydaktyczne), 6x w tygodniu po 2,15 godziny na pływalni w ramach godzin Klubowych, 2 godziny specjalizacji na lądzie i 2 godzin wychowania fizycznego z elementami treningu pływackiego w ramach godzin szkolnych. W stosunku do roku szkoleniowego w klasie 2 zmienia się intensywność pracy tak na lądzie jak i w wodzie.

Łączna liczba godzin: 1126 godziny dydaktyczne rocznie tj. 36 tygodni – 28 godzin tygodniowo na pływalni ( 10 godzin porannych w tym 6szkolnych i 4 Klubowe, 18 godzin wieczornych Klubowych, 4 godziny na Sali gimnastycznej w tym: 2 godziny specjalizacji na sali gimnastycznej i 2 godziny wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej

  placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomia

Oddział Sportowy

 Klasa III Gimnazjum

Cel: Wzrost intensywności pływania przygotowanie do zadań treningowych w kolejnym etapie szkolenia. Doskonalenie specjalizacji stylowej i dystansowej, wzrost obciążeń treningowych wzrost intensywności pływania. Dalsza praca nad osiągnięciem i podtrzymaniem wyników maksymalnych w pogłębieniu specjalizacji i uzyskanie mistrzostwa sportowego w pływaniu. W etapie tym jest kontynuacja pracy z maksymalnym wykorzystaniem środków i metod treningowych. Nadal ponad połowa ćwiczeń pływackich w fazie tego etapu wykonywana jest w formie treningu specjalistycznego. Start w Mistrzostwach Polski Juniorów zdobycie medali z w/w imprezy.

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą 5 razy w tygodniu w wodzie rano po 1,5 godziny w ramach godzin szkolnych, 6x w tygodniu po 2,15 godziny na pływalni w ramach godzin Klubowych, 2 godziny specjalizacji na lądzie i 2 godzin wychowania fizycznego z elementami treningu pływackiego w ramach godzin szkolnych. W stosunku do roku szkoleniowego w klasie 4 zmienia się intensywność pracy tak na lądzie jak i w wodzie.

Łączna liczba godzin: 1126 godziny dydaktyczne rocznie tj. 35 tygodni – 28 godzin tygodniowo na pływalni ( 10 godzin porannych w tym 6 szkolnych i 4 Klubowe, 18 godzin wieczornych Klubowych, 4 godziny na Sali gimnastycznej w tym: 2 godziny specjalizacji na sali gimnastycznej i 2 godziny wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni prowadzą trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej placówki szkolnej

 Finansowanie: Gmina Miasta Radomia

  Licealne

 oddziały klas sportowych I-III o profilu pływanie

Cel: Pełne wykorzystanie obciążeń zapewniających maksymalną mobilizację możliwości funkcjonalnych. Objętość i intensywność osiąga maksimum. Wyraźne zwiększenie liczby startów i objętości treningu specjalnego- psychicznego, taktycznego i zintegrowanego. Celem tego okresu przygotowań jest specjalizacja stylowa i dystansowa. Przygotowanie do zawodów rangi: Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie.

Założenia: Zajęcia treningowe realizowane będą 6 razy w tygodniu w wodzie rano po 2 godziny w ramach godzin szkolnych, 6x w tygodniu po 2,15 godziny na pływalni w ramach godzin klubowych, 2 godziny specjalizacji na lądzie i 3 godzin wychowania fizycznego z elementami treningu pływackiego w ramach godzin szkolnych. Zgrupowania sportowe planowane są na minimum 2x w roku po 2 tygodnie.

Łączna liczba godzin: 1225 godziny dydaktyczne rocznie ( w zależności od specjalizacji dystansowej) tj. 38 tygodni – od 30 do 36 godzin tygodniowo na pływalni ( od 12 do 18 godzin porannych w tym 6szkolnych i 4 Klubowe, 18 godzin wieczornych klubowych, 4 godziny na Sali gimnastycznej w tym: 1 godzina specjalizacji na sali gimnastycznej i 3 godziny wychowania fizycznego w tygodniu).

Koordynacja: MKS Wodnik Radom.

Szkoleniowcy:

ð  zajęcia na pływalni trenerzy MKS Wodnik Radom

ð  sala gimnastyczna nauczyciele wychowania fizycznego danej placówki szkolnej

Finansowanie: Gmina Miasta Radomia

Autor: Krzysztof Krzysztoszek

 

 

Podstawa prawna.:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., Nr 196, poz. 1129).

 

 

 Przyjęto przez Gminę Miasta Radomia w roku 2013

Masters zawody sekcjedobre
 • Atleta
 • PSP 1
 • Neptun
 • zbyszko
 • czworka
 • ol
 • Co za dzień
 • Mosir
 • Aspekt
 • PSP 4
 • psp4t
 • PSP3
 • york
 • PZP
 • MOPS
 • Junior
 • swimm
logo 2 MKS WODNIK RADOM

tel: 537 555 705

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.mkswodnik.pl

radom