logo

zasady i regulaminy


REGULAMIN

NABORU, ORGANIZACJI

i FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH PŁYWACKICH

 

MKS WODNIK RADOM


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., Nr 196, poz. 1129)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232 ze zmianami)
5. Kryteria naboru do klas sportowych Wydziału Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.
6. Statut Klubu Międzyszkolnego Klubu Sportowego WODNIK przy Publicznym Gimnazjum nr 10 w Radomiu.

7. Umowa trójstronna zawarta pomiędzy klubem, szkołą a Gminą Miasta Radomia.

 

§1
Postanowienia ogólne.


1. Oddziały sportowe o profilu pływanie mają na celu realizację programu szkolenia sportowego i przygotowanie dzieci uzdolnionych sportowo do kontynuacji sportu wyczynowego.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1,Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomiu za zgodą organu prowadzącego tworzy i prowadzi oddziały klas sportowych o profilu pływanie.
3. Tworzenie, organizacja i funkcjonowanie oddziałów sportowych o profilu pływanie, odbywa się w oparciu o właściwe akty prawne, statut Klubu oraz umowę trójstronną zawartą pomiędzy klubem, szkołą i Gminą Miasta Radomia.
4. Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych o profilu pływanie prowadzone jest w ramach Klubu Sportowego MKS WODNIK Radom.
5. Oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół.


§2
Zasady rekrutacji do oddziałów sportowych.


1. Kandydatem do oddziału sportowego o profilu pływanie może być dziecko:
- zgodnie z obowiązującym rocznikiem do klasy pierwszej,
- z bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzającym zaświadczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami,
- które zaliczy test sprawnościowy,
- za pisemną zgodą rodziców / prawnych opiekunów na uprawianie sportu pływania w oddziale sportowym;
2. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału sportowego w stosunku do liczby miejsc (maksymalną liczbę uczniów określa Dyrektor Szkoły) bierze się pod uwagę liczbę zdobytych punktów z próby sprawności fizycznej.
3. W naborze do oddziału sportowego nie obowiązuje rejonizacja.
4. Do 31 maja każdego roku (termin określa i podaje do wiadomości dyrektor Szkoły) rodzice / prawni opiekunowie, składają w sekretariacie szkoły:
a. podanie do Szkoły o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego o profilu pływanie;
b. zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie o braku przeciwskazań
do uprawiania sportu – zgodnie z §12 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26 poz. 232 oraz 2009 r. nr 31 poz.208),
Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, daje możliwość jedynie przystąpienia do tetu sprawnościowego, kwalifikacyjnego.
c. wstępną deklarację rodziców / prawnych opiekunów kandydata ;
5. Lista kandydatów zakwalifikowanych do sprawdzianu zostaje podana przez Szkołę w terminie określonym w regulaminie rekrutacji.
6. O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie (telefonicznie lub pocztą). Informację umieszcza się również na stronach internetowych i na szkolnych tablicach ogłoszeń.
7. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do oddziału sportowego zostanie ogłoszona zgodnie z terminem określonym w regulaminie Szkoły.
8. Do oddziału sportowego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:
a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej i złożą książeczkę zdrowia sportowca;
b) pozytywnie zaliczą test sprawności fizycznej /kwalifikuje się wyższy wynik punktacji/,
c) zadeklarują przynależność MKS WODNIK ,
d) złożą wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły w tym deklarację członkowską;
9. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów przyjętych do oddziału sportowego zobowiązani są do złożenia ważnej książeczki zdrowia sportowca w sekretariacie Szkoły w nie przekraczalnym terminie do 1 września.
Badania muszą być przeprowadzone u lekarza medycyny sportowej. Za ważność badań lekarskich odpowiadają rodzice.

 

§3
Kwalifikacja uczniów do oddziału sportowego.


1. W celu prowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną na dany rok szkolny.
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:
a. Podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji,
b. Prowadzi postępowanie kwalifikujące zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie,
c. Przeprowadza test sprawności ogólnej – selekcja cech motorycznych odbywa się na podstawie prób Testu Sprawności Fizycznej:
• Próba gibkości – leżenie na plecach w siadzie klęcznym,
• Próba mocy – skok w dal z miejsca z odbicia obunóż,
• Próba zwinności – bieg wahadłowy 4x10 m.
d. Ustala listę przyjętych do oddziału sportowego,
e. Sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
3. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji Komisji do Dyrektora Szkoły na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia list.
4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§4
Opis prób testu sprawności fizycznej i kryteria punktacji
Test sprawnościowy składa się z następujących prób:
1. Próba gibkości – leżenie na plecach w siadzie klęcznym,
2. Próba mocy – skok w dal z miejsca z odbicia obunóż,
3. Próba zwinności – bieg wahadłowy 4x10 m.

Ad. 1. Próba gibkości – z siadu klęcznego opad tułowia w tył do leżenia. Próba odbywa się na sali gimnastycznej. Dziecko wykonuje 1 próbę. Próbę uważa się z zaliczoną, jeżeli ćwiczący dotknie palcami podłoża.

Ad. 2. Próba mocy – skok w dal z miejsca odbicia obunóż z wyznaczonej linii. Próba odbywa się na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym. Uczestnik wykonuje 2 próby z pomiarem odległości w centymetrach. Nie wolno przekroczyć przy odbiciu obunóż linii początkowej, lądując można się podeprzeć rękoma,
ale nie wolno oderwać stóp od podłoża przed dokonaniem pomiaru. Odległość skoku mierzona jest od linii początkowej do pięty stopy bliższej linii początkowej. Zaliczany jest lepszy wynik.

Ad. 3. Próba zwinności i szybkości – bieg wahadłowy na dystansie 4 x 10 m.
Na sygnał „na miejsce" dziecko staje na linii startu, na sygnał dźwiękowy (gwizdek) biegnie do drugiej wyznaczonej linii odległej od linii startu o 10 metrów i obiega stojący na tej linii pachołek, po czym wraca na linię startu i również obiega stojący tam pachołek. W ten sposób ćwiczący pokonuje ten odcinek 4 razy. Dziecko wykonuje próbę 1 raz z pomiarem czasu, czas mierzony jest z dokładnością, co do 0,1 s.

Tabela nr 1. Wykaz prób sprawności ogólnej w ramach testu sprawności fizycznej do oddziału sportowego o profilu pływanie.

Lp. Nazwa próby Miara jakości Punktacja
1. Z siadu klęcznego opad tułowia w tył do leżenia Plecy dotykają podłoża 6 pkt.
2. Skok w dal z miejsca 125 cm

120 cm - 5 pkt
115 cm - 4 pkt
110 cm - 3 pkt
105 cm - 2 pkt
100 cm - 1 pkt


3. Bieg wahadłowy 4x10 m

12,55-12,65 s   - 6 pkt

12,66-12,79 s   - 5 pkt
12,80-12,90 s   - 4 pkt
12,91-13,00 s   - 3 pkt
13,01-13,10 s   - 2 pkt
13,11-13,20 s   - 1 pkt


Po zakończeniu testu sprawności fizycznej następuje zsumowanie uzyskanych punktów przez poszczególnych kandydatów.


§5
Podstawowe obowiązki

ucznia - zawodnika oddziału sportowego o profilu pływanie.


1. Uczeń oddziału sportowego o profilu pływanie jest zobowiązany do:
a. przestrzegania statutu szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,
b. przestrzegania regulaminów i postanowień statutowych Klubu sportowego MKS WODNIK Radom
c. posiadania aktualnych badań przeprowadzonych u lekarza sportowego oraz regularnego kontrolowania ich ważności,
d. uczestniczenia w zajęciach szkoleniowych i w zawodach pływackich, w których Szkoła lub Klub macierzysty bierze udział;
e. przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć,
f. przestrzegania poleceń nauczycieli i szkoleniowców na zajęciach,
g. troski o sprzęt sportowy oraz przestrzegania regulaminu korzystania z pływalni i sali gimnastycznej.
2. Za naganne zachowanie, nagminne łamanie przepisów, nie uzyskiwanie wyników w nauce
i w sporcie, nieuzasadnioną, nagminną nieobecność na zajęciach sportowych, uczeń oddziału sportowego o profilu pływanie, może być zawieszony przez dyrektora szkoły.
Nie bierze udziału w zawodach sportowych do czasu poprawy – na wniosek i na podstawie opinii trenera prowadzącego.
3. Uczeń oddziału sportowego sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływający na pozostałych uczniów lub/i jak w §5 ust.2 na wniosek trenera prowadzącego lub wychowawcy klasy, decyzją dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony do klasy ogólnej od nowego semestru lub nowego roku szkolnego.
4. Uczeń, który na koniec semestru nie osiąga minimalnych wyników, nie czyni postępów, nie kwalifikuje się do dalszego etapu szkolenia. Na wniosek trenera, dyrektor szkoły ma prawo , przenieść ucznia – zawodnika do klasy ogólnej.
5. Uczeń, który będzie posiadał orzeczenie lekarza medycyny sportowej o niezdolności do dalszego szkolenia sportowego w trakcie trwania roku szkolnego, zostaje przeniesiony do równorzędnej klasy o profilu ogólnym.


§6
Klub Sportowy MKS WODNIK Radom.


1. Klub Sportowy MKS WODNIK Radom prowadzi szkolenie sportowe uczniów z oddziałów sportowych o profilu pływanie.
2. Wymagana jest zgoda rodziców na uprawianie sportu i pisemna deklaracja członkowska.
3. Uczniowie – zawodnicy MKS WODNIK Radom są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu Klubu i obowiązujących regulaminów.
4. Zawodnicy Klubu są zobowiązani do płacenia składki członkowskiej w wysokości ustalonej na początku każdego roku szkolnego przez Zarząd. Składkę wnosi się w dwóch ratach (na I półrocze i II półrocze) na dany rok szkolny.
5. W ramach przynależności do Klubu zawodnicy:
a. objęci są ubezpieczeniem sportowym NNW
b. mają organizowane i prowadzone popołudniowe zajęcia treningowe na krytej pływalni /ilość godzin, zgodnie z kategorią wiekową i programem szkoleniowym/
c. korzystają z klubowego sprzętu sportowego pływackiego na zajęciach treningowych;
d. biorą udział bezpłatnie minimum raz w roku w wybranych przez Zarząd i kadrę szkoleniową, zawodach pływackich;
e. biorą udział w innych imprezach sportowo – rekreacyjnych;
f. biorą udział w obozach / zgrupowaniach sportowych organizowanych przez MKS WODNIK Radom, /koszty udziału pokrywają rodzice/
6. Składki członkowskie są przeznaczane na działalność statutową mi.inn.: realizację programu szkolenia sportowego w oddziałach sportowych pływackich, wkład własny realizowanych zadań publicznych, organizację i obsługę zajęć treningowych, zakup/ wyminę niezbędnego sprzętu pływackiego, koszty ubezpieczenia sportowego dla zawodników NNW, koszty zawodów i imprez sportowych gdzie organizatorem jest klub, kosztów wynajmu pływalni krytych, innych zgodnych ze Statutem Klubu.
7. Każdy uczeń - zawodnik, objęty szkoleniem sportowym jest zobowiązany do udziału w treningach szkolnych i popołudniowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem treningowym.
8. Każdy uczeń – zawodnik bierze udział w ciągu roku szkolnego we wszystkich zawodach pływackich zgodnie z ustalonym przez kadrę szkoleniową terminarzem oraz z ustaleniami kadry szkoleniowej MKS WODNIK.

9. Każdy uczeń – zawodnik bezwzględnie musi posiadać ważne badania lekarskie od lekarza sportowego i książeczkę sportowca.
10. Corocznie, zgodnie z realizowanym Wieloletnim programem szkoleniowym następować będzie selekcja wśród uczniów. Selekcji dokonują trenerzy prowadzący szkolenie i występują z opinią kwalifikującąndo dyrektora szkoły.
Weryfikacja następuje na podstawie analizy :
- stanu zdrowia dziecka,
- postępów w nauce pływania,
- wyników sportowych,
- odpowiedniej frekwencji,
-udziału w zawodach pływackich i uzyskiwanych wyników sportowych,
11. Każdy uczeń – zawodnik klubu jest objęty licencją klubową a następnie, czynnemu zawodnikowi w wieku 10 lat przyznawana jest na wniosek klubu, licencja zawodnicza Polskiego Związku Pływackiego. Koszty wyrobienia licencji PZP pokrywają rodzice.
12. Każdy uczeń – zawodnik jest zobowiązany uczestniczyć w obozach / zgrupowaniach sportowych co najmniej raz do roku. Koszty udziału finansują / współfinansują rodzice dzieci.


§7
Postanowienia końcowe.


1. W przypadku wystąpienia wolnych miejsc w oddziale sportowym o profilu pływanie istnieje możliwość przeprowadzenia dodatkowego postępowania rekrutacyjnego w terminie określonym i podanym do wiadomości przez Dyrektora Szkoły.
2. Termin naboru dodatkowego ustala Dyrektor Szkoły, który następnie zostaje ogłoszony na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń szkoły.
3. Rodzice uczniów - zawodników przyjętych do oddziałów sportowych o profilu pływanie są zobowiązani do zapewnienia dziecku kompletnego:
a) stroju pływackiego (czepek, okulary, kostium, klapki basenowe)
b) stroju sportowego (dres, obuwie sportowe, koszulka, spodenki)
3. Z zasadami naboru zostają zapoznani uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie.


 

Masters zawody sekcjedobre
 • PZP
 • Atleta
 • york
 • Co za dzień
 • PSP3
 • ol
 • PSP 4
 • Junior
 • Aspekt
 • Mosir
 • zbyszko
 • PSP 1
 • czworka
 • swimm
 • psp4t
 • Neptun
 • MOPS
logo 2 MKS WODNIK RADOM

tel: 537 555 705

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.mkswodnik.pl

radom